Επισκευή Κατασκευών από Σκυρόδεμα και Τοιχοποιία

Περιεχόμενο Μαθήματος
- Επισκευή κατασκευών: Οικονομική και περιβαλλοντική προσέγγιση - Μεθοδολογία που ακολουθείται στη μελέτη έργων επισκευής. Κατηγοριοποίηση των κατασκευών.
 - Κατασκευές από σκυρόδεμα: Επισκόπηση παθολογίας σκυροδέματος. Καταγραφή φθορών. Αίτια - κατηγοριοποίηση και παρουσίαση βλαβών. Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι. Μηχανισμοί εκδήλωσης - Συνέπειες - Μέτρα προστασίας σε επίπεδο πρόληψης και μετά την εκδήλωση. Συνάρτηση συμπτωμάτων με αίτια και χρόνο εκδήλωσης. Διάβρωση οπλισμού - Μηχανισμός - Πρόληψη - Μέθοδοι αντιμετώπισης ή αναχαίτισης διάβρωσης. Παρουσίαση περιπτώσεων παθολογίας και σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης. Επισκευαστικές μέθοδοι - Ενέματα - Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Αποκατάσταση διαβρωμένου οπλισμού σε παράκτιες κατασκευές και εντός θαλασσινού νερού.
 - Κατασκευές από τοιχοποιία ως ιστορική τοιχοποιία: Ιδιαιτερότητες ιστορικών κτιρίων και κανονιστικά πλαίσια. Υλικά ιστορικών κατασκευών. Προβλήματα σύγχρονων και ιστορικών τοιχοποιιών. Μέθοδοι παρακολούθησης παραμορφώσεων. Περί συμβατότητας υλικών επέμβασης. Υλικά και τεχνικές επισκευής τοιχοποιιών. Έλεγχοι επιτελεστικότητας επεμβάσεων.

Επιλέξτε γλώσσα

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

This site is powered by neoweb.gr unit of inventics.net Corporation